استصحاب حكم مخصص آيت الله سبحاني درس روز شنبه 24-8-93

ارسال شده در 21 آبان 1393 توسط علوي (آزيز)

     التنبیه العاشر فی استصحاب حکم المخصص:

     مثلامولی گفته است: اکرم العلماء و بعد خاصی آورده است که زمانی است مثلا گفته است: لاتکرم زیدا یوم الجمعه و ما هم زید را روز جمعه اکرام نکردیم. بعد روز شنبه که زماندیگری است شک داریم که آیا آن روز هم نباید زید را اکرام نکنیم (حکم مخصص رااستصحاب کنیم) یا اینکه روز شنبه به عموم عام که اکرم العلماء بود تمسک کنیم وبگوئیم روز جمعه از این عام خارج شده است و روز شنبه در تحت آن باقی خواهد ماند.

     دراین مسئله بین اصولیین سه قول است:

استصحاب حكم مخصص درس روز چهارشنبه 21-8-93

ارسال شده در 21 آبان 1393 توسط علوي (آزيز)
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دوران بین رجوع به عموم عام و استصحاب حکم مخصص/ تنبیهات استصحاب/ استصحاب 
دوران بین رجوع به عموم عام و استصحاب حکم مخصص:
اینتنبیه که تنبیه بسیار معروف و از مباحث محترم علم اصول و محل ابتلائی است، عبارتاست از این‌که اگر عموم عامی وجود داشته باشد که در یک زمانی فردی از آن به واسطهﻯتخصیص خارج شده باشد، پس از انقضاء زمان یقینی تخصیص، آیا حکم زمان تخصیص باقی استیا باید به عموم عام رجوع کرد؟ 
×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم